Die Geschichte vom barmherzigen Samariter – polnisch-deutsch

Bildquelle: freebibleimages.org - lumoproject.com
Bildquelle: freebibleimages.org – lumoproject.com

Die Geschichte vom barmherzigen Samariter
Miłosierny Samarytanin

Lukas 10, 25-37
Ewangelia wg św. Łukasza 10, 25-37

Übersetzung:

PDF zum Herunterladen

Audio zum Nachsprechen

Video zum Mitlesen und Nachsprechen (folgt in Kürze)

1. Einmal kam ein Gesetzes-Lehrer zu Jesus. Pewnego dnia znawca prawa przyszedł do Jezusa.
2. Der Gesetzes-Lehrer wollte prüfen, Znawca prawa chciał sprawdzić,
3. ob Jesus die Gesetze kennt. czy Jezus zna prawa.
4. Er fragte Jesus: Zapytał Jezusa:
5. „Was muss ich tun, „Co muszę zrobić,
6. damit ich das ewige Leben bekomme?“ żeby otrzymać życie wieczne?”
7. Jesus antwortete: Jezus odpowiedział:
8. „Was steht im Gesetz? “Co mówi prawo?
9. Was liest du da?“ Co tam czytasz?”
10. Der Gesetzes-Lehrer sagte: Znawca prawa odpowiedział:
11. „Im Gesetz steht: “Prawo mówi:
12. Ich soll Gott lieben. Powinienem kochać Boga.
13. Mit meiner ganzen Kraft. Z całej swojej siły.
14. Mit meinem ganzen Herzen. Z całego swego serca.
15. Mit meinem ganzen Willen. Z całej swojej woli.
16. Ich soll meine Mitmenschen lieben wie mich selbst.“ Powinienem kochać bliźnich jak siebie samego.”
17. Jesus sagte: Jezus powiedział:
18. „Du hast richtig geantwortet. Odpowiedziałeś poprawnie.
19. Tu das einfach. Tak zrób po prostu.
20. Dann siehst du, dass Gott dich lieb hat.“ Wtedy zobaczysz, że Bóg cię kocha.”
21. Aber der Gesetzes-Lehrer war noch nicht fertig. Ale znawca prawa jeszcze nie skończył.
22. Er wollte sich rechtfertigen. Chciał się usprawiedliwić.
23. Deshalb fragte er: Dlatego zapytał:
24. „Wer ist denn mein Mitmensch?“ “Kto jest moim bliźnim?”
25. Da erzählte Jesus eine Geschichte. Wtedy Jezus opowiedział przypowieść.
26. Er sagte: Powiedział:
27. Es war einmal ein Mann. Był sobie raz mężczyzna.
28. Der Mann musste von einer Stadt in die andere reisen. Mężczyzna ten musiał podróżować z jednego miasta do innego.
29. Das war ein langer Weg. To była długa droga.
30. Der Mann war ganz allein. Mężczyzna był zupełnie sam.
31. Der Mann war zu Fuß. Mężczyzna szedł pieszo.
32. Auf einmal kamen Räuber. Nagle nadeszli rabusie.
33. Sie machten einen Überfall auf den Mann. Zaatakowali mężczyznę.
34. Sie schlugen ihn halb tot. Pobili go prawie na śmierć.
35. Sie nahmen ihm alles weg. Zabrali mu wszystko.
36. Auch seine Kleider. Także jego ubrania.
37. Und rannten schnell weg. I uciekli szybko.
38. Der Mann lag auf der Straße. Mężczyzna leżał na drodze.
39. Er war schwer verletzt. Był ciężko ranny.
40. Nach einiger Zeit kam ein Gesetzes-Lehrer vorbei. Po pewnym czasie przechodził tamtędy znawca prawa.
41. Er sah den schwer verletzten Mann. Zobaczył ciężko rannego mężczyznę.
42. Aber er ging einfach weiter. Ale poszedł po prostu dalej.
43. Nach einiger Zeit kam ein anderer Gesetzes-Lehrer vorbei. Po pewnym czasie nadszedł inny znawca prawa.
44. Er sah auch den schwer verletzten Mann. On także zobaczył ciężko rannego mężczyznę.
45. Er ging auch einfach weiter. On także poszedł po prostu dalej.
46. Dann kam ein Ausländer vorbei. Wtedy nadszedł cudzoziemiec.
47. Der Mann kam aus Samaria. Mężczyzna pochodził z Samarii.
48. Er war also ein Samariter. On był zatem Samarytaninem.
49. Der Samariter sah den Mann auf der Straße liegen. Samarytanin zobaczył mężczyznę leżącego na drodzę.
50. Er hatte Mitleid. Zlitował się nad nim.
51. Er stieg schnell von seinem Esel herunter. Zsiadł szybko z osła.
52. Und nahm sein Verbands-Zeug. I wziął swoje materiały opatrunkowe.
53. Und verband alle Wunden. I opatrzył jego wszystkie rany.
54. Dann legte der Samariter den Mann auf den Esel. Potem samarytanin położył mężczyznę na ośle.
55. Er brachte den Mann in ein GastHaus. Zabrał mężczyznę do gospody.
56. Der Samariter sagte zu dem Besitzer des Gast-Hauses: Samarytanin powiedział do właściciela gospody:
57. „Du sollst diesen schwer verletzten Mann gut pflegen. “Masz dobrze pielęgnować tego ciężko rannego mężczyznę.
58. Ich gebe dir Geld für Medikamente. Dam ci pieniądzę na lekarstwa.
59. Und für Verbands-Zeug. I na opatrunki.
60. Ich muss erst weiter reisen. Ja muszę póki co dalej podróżować.
61. Aber ich komme auf dem Rückweg wieder vorbei. Ale wstąpię w drodze powrotnej.
62. Dann kann ich dir noch mehr Geld geben.“ Wtedy mogę dać tobie jeszcze więcej pieniędzy.”
63. Die Geschichte war zu Ende. Historia dobiegła końca.
64. Jesus fragte den Gesetzes-Lehrer: Jezus zapytał znawcę prawa:
65. „Wer von den dreien hat als Mitmensch gehandelt?“ “Kto z tej trójki postąpił jak bliźni?”
66. Der Gesetzes-Lehrer sagte: Znawca prawa powiedział:
67. „Der Ausländer aus Samaria. „Cudzoziemiec z Samarii.
68. Weil er dem schwer verletzten Mann geholfen hat. Ponieważ to on pomógł ciężko rannemu mężczyźnie.
69. Obwohl er ein Ausländer war.“ Chociaż był cudzoziemcem.”
70. Jesus sagte: Jezus powiedział:
71. „Das hast du richtig gesagt. “Dobrze powiedziałeś.
72. Du sollst es genauso machen.“ Powienieneś tak samo robić.”