مهاجران به يكديگر براي يادگيري زبان آلماني كمك مي كنند

بيش از نيمي از شركت كنندگان دوره هاي رسمي زبان آلماني كه مخصوص مهاجران در نظر گرفته شده اند، دوره ي خود را با موفقيت به پايان نمي رسانند. به همين دليل معلم ها و زبان آموزان هر دو احتياج به كمك دارند. مشكل اصلي اين است كه در اين دوره ها از كتاب هاي آموزشي تك زبانه اي (مربوط به انتشارات معروف آلماني) استفاده مي شود كه تمركز آن ها صرفا بر استفاده از زبان آلماني است، بدون اينكه به زبان مبدأ زبان آموزان توجهي شود. اين رويكرد در مورد زبان آموزان مبتدئ كاملا اشتباه است، زيرا براي بزرگسالان استفاده از زبان مادري (يا هر زبان ديگري كه به آن مسلط هستند مثل انگليسي) شروع بهتر و سريع تري را به دنبال دارد. براي زبان آموزاني كه زبان مادري شان كاملا متفاوت از زبان آلماني است، كمك گرفتن از زبان مادري شان أكيدا توصيه مي شود.

اکنون اگر زبان آموزاني با زبان هاي مبدأ كاملا متفاوت در يك كلاس جمع شوند، چه مي شود؟ چرا نبايد گاهي أوقات از متوني استفاده كرد كه ترجمه ي آن ها به زبان مادري اين زبان آموزان در دسترس است؟ همه ي زبان آموزان متن واحدي به زبان آلماني به علاوه ي ترجمه ي آن به زبان مادري شان را دريافت مي كنند، بدين ترتيب همه ي زبان آموزان همه ي مطالب را متوجه خواهند شد.

به همين دليل ما يك سري متون از كتاب إنجيل را انتخاب كرديم، آن ها را از نظر زباني ساده و سپس به زبان هاي مختلف ترجمه كرديم. ما از مهاجران دو زبانه خواستيم تا متون را خط به خط به زبان مادري شان ترجمه كنند. اين روش براي يادگيري زبان آلماني ايده آل است. ويكي بيبليا دو هدف را دنبال مي کند:

اول اين كه ما مي خواهيم به مهاجران در يادگيري زبان آلماني كمك كنيم. هدف بعدي ما اين است كه آن ها را با سنت مسيحي مان كه بخشي از فرهنگ ما را تشكيل مي دهد، آشنا كنيم.

در اين مسير ما به هيچ عنوان قصد تبليغ اين دين را نداريم بلكه تنها هدفمان بالا بردن دانش است. چون: “ وقتي خداوند بي انتهاست، پس براي رسيدن به او نيز بايد بي نهايت مسير وجود داشته باشد.“ (راما كريشنا) و اينكه: „خداوند به همه ي زبان ها سخن مي گويد.“

تو ميتوني اين جا داستان ها را به صورت دو زبانه بخواني، به آن ها گوش دهي و تكرارشان كني.(كاملا بصورت رايگان). ما در ادامه ترجمه هاي بيشتري را جمع آوري خواهيم كرد.

در نوار وظيفه(Taskbar)  تحت عنوان „Kommunikation im Unterricht“ عبارات مفيدي براي كلاس قرار داده شده است و „Bonusmaterial“ حاوي متون ديگري (به صورت دو زبانه) و ديالوگ هايي به منظور تمرين بيشتر با دوستانتان است. اين ها كلمات و اصطلاحات مهمي كه در روزمره ي مهاجران به كار مي رود را در بر مي گيرند.